MonrePortal.CMS - View_ChiTietThongBao

Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ năm 2020 Xổ số lô tônhư sau:

1. Thời gian tiếp công dân

Lãnh đạo Bộ tiếp định kỳ mỗi tháng 01 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng) và tiếp đột xuất theo quy định, cụ thể:

TT

Lãnh đạo Bộ tiếp

Ngày tiếp

1

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/01/2020

2

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/02/2020

3

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

26/3/2020

4

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

23/4/2020

5

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

28/5/2020

6

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/6/2020

7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

30/7/2020

8

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/8/2020

9

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

24/9/2020

10

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

29/10/2020

11

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

26/11/2020

12

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

24/12/2020

(Trường hợp có thay đổi lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo điều chỉnh).

2. Địa điểm tiếp công dân

Xổ số lô tôTại Trụ sở Tiếp công dân của Bộ, số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham gia tiếp công dân

Xổ số lô tôĐại diện 01 Lãnh đạo Thanh tra Bộ và cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ; 01 Lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; 01 Lãnh đạo Vụ Pháp chế. Đối với các đơn vị khác của Bộ, Bộ sẽ có thông báo đến Thủ trưởng đơn vị tham gia tiếp nếu có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

4. Nội dung tiếp công dân

Xổ số lô tôGiao Thanh tra Bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp Lãnh đạo Bộ tiếp; chuẩn bị nội dung, hướng xử lý để báo cáo Lãnh đạo Bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ 01 tuần.

5. Bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân

Xổ số lô tôVăn phòng Bộ phối hợp với Công an quận Đống Đa, Công an phường Láng Hạ bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân hàng ngày và tập trung vào các ngày tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Bộ.

6. Công khai thông tin về việc tiếp công dân

- Văn phòng Bộ công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ, thành phần tham dự trên Trang thông tin điện tử của Bộ.

- Thanh tra Bộ công khai thông tin về thời gian Lãnh đạo Bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Bộ

Xổ số lô tôĐề nghị các đơn vị có liên quan của Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc theo nội dung thông báo này./.

Content Editor ‭[5]‬