MonrePortal.CMS - View_CongKhaiNganSach

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Dữ liệu XML
Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao
Năm
Tổng số báo cáo: 9
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2020 174/QĐ-BTNMT 20/01/2020 1.Cong khai du toan ngan sach.rar
2 Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 2020 222/QĐ-TCQLĐĐ 18/09/2020 1.Cong khai du toan NS lan 2 2020.rar
3 Công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 2020 239/QĐ-TCQLĐĐ 30/10/2020 1.Cong khai dieu chinh du toan NS lan 3.rar
4 Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 50/QĐ/TTr 22/10/2020 1.Cong khai dieu chinh du toan NS nam 2020 - Thanh tra Bo.pdf
5 Công khai và phân khai kế hoạch dự toán chi NSNN năm 2020 2020 82/VP-KHTC 19/02/2020 1.82-VP-KHTC- Cong khai du toan chi NSNN nam 2020.rar
6 Công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 2020 408/QĐ-VKTTVBĐKH 31/12/2019 1.QDCongKhaiDuToanNSNN2020Lan1.PDF
7 Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2020 222/QĐ-VKTTVBĐKH 07/07/2020 1.Cong khai dieu chinh NS nam 2020 lan 2.rar
8 Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2020 291/QĐ-VKTTVBĐKH 22/09/2020 1.Cong khai dieu chinh DTNS nam 2020 lan 3.rar
9 Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020 của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu 2020 337/QĐ-VKTTVBĐKH 02/11/2020 1.Cong khai dieu chinh DTNS nam 2020 lan 4.rar
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)
Năm
Tổng số báo cáo: 1
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 2020, 6 tháng đầu năm 5081/BTNMT-KHTC 16/09/2020 1.BC giam sat TC 6 thang 2020.rar
Quyết toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Năm
Tổng số báo cáo: 5
STTTên báo cáoNăm, kỳ báo cáoBiểu mẫuSố Quyết định công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (phần kinh phí sự nghiệp) 2020 1995/QĐ-BTNMT 10/09/2020 1.Cong khai Quyet toan NS nam 2018.rar
2 Công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường (phần kinh phí sự nghiệp) 2020 675/QĐ-VP 11/11/2020 1.QD 675-Cong khai quyet toan NS nam 2018 cua VP Bo.rar
3 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Tổng cục Quản lý đất đai 2020 263/QĐ-TCQLĐĐ 17/11/2020 1.QD 263- Quyet toan NS nam 2019 TCQLDD.rar
4 Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Thanh tra Bộ 2020 49/QĐ-TTr 21/10/2020 1.Cong khai Quyet toan NS nam 2019 - Thanh tra Bo.pdf
5 Công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 2020 355/QĐ-VKTTVBĐKH 14/11/2020 1.QDCongKhaiQuyetToanNSNN2019.pdf
Tổng hợp tình hình công khai
Năm
Tổng số báo cáo: 0

Content Editor ‭[5]‬